Ustanovujúca schôdza SSLFB 2023

Ustanovujúca schôdza SSLFB 2023
Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SSLFB.

Výsledky volieb do výboru SSLFB prebehli korešpondenčnou písomnou formou. Členovia mali možnosť hlasovať v decembri 2022. Výsledkom volieb je výbor v zložení: 

Elena Cocherová, Miroslava Dobroňová, Jozef Grežďo, Marek Chmelík (MCH), Kristína Kontrišová, Katarína Kozliková, Anton Krkošek

Predsedom výboru SSLFB na najbližšie obdobie sa stáva Katarína Kozlíková.

Podredsedom výboru SSLFB na najbližšie obdobie sa stáva Jozef Grežďo.

Predsedom dozornej rady SSLFB na najbližšie obdobie sa stáva Anna Križanová.

Prezidentom EFOMP za Slovensko bol jednohlasne zvolený Marek Chmelík a za národného delegáta EFOMP bola jednohlasne zvolená Miroslava Dobroňová