*********      Školský rok 2023/24      *********

 KONTROLNÉ DNI 2023/24

  1. ročník - pondelok 18. marec 2024
  2. ročník - utorok      19. marec 2024
  3. ročník - streda       20. marec 2024
  4. ročník - štvrtok      21. marec 2024
  5. ročník - piatok       22. marec 2024 

Miesto konania: OÚSA Bratislava, Kolárska prízemie č.26, väčšia bočná prednášková miestnosť, začiatok o 8,00

 ŠPECIALIZAČNÉ KURZY 2023/24

- II. KURZ špecializačného štúdia 

- pôvodne plánovaný termín bol 3. - 7. jún 2024 v priestoroch OÚSA

- tento kurz sa tento rok nahradí účasťou na IAEA Training Course for medical physicist on the concepts of QA and QC for diagnostic and intervetional radiology in different X ray imaging modalities  (v Bratislave,  dĺžka kurzu 1 týždeň)

- účasť je povinná pre tých, ktorým chýba II. kurz špecializačné štúdia

Konkrétny termín a miesto podujatia zatiaľ nie je definitívne stanovený (predbežne Q4/2024), upresním hneď ako budem vedieť

 ************************************************************************************************

    AKTÍVNA ÚČASŤ NA KONTROLNÝCH DŇOCH

 

Vzhľadom na veľmi malý počet hodín, ktoré sú k dispozícii pre špecializačné štúdium a zároveň na obrovskú rozmanitosť a šírku vedomostí, ktoré má kvalifikovaný fyzik v zdravotníctve vedieť nebude kontrolný deň slúžiť iba na formálnu kontrolu počtu výkonov, ale aj na samotné vzdelávanie študentov.

Kontrolný deň každý rok ponúka študentovi jedinečnú možnosť, ako sa aktívne zapojiť do procesu jeho vzdelávania. Preto si každý študent pripraví jednu z dole uvedených tém a spracovanú prednesiete svojim kolegom v ročníku.

Splní tým hneď niekoľko cieľov:

- aktívne sa zapojí (špecializačné štúdium nie je iba pasívne počúvanie prednášok, navyše, ktoré sa v súčasnom systéme nedajú objektívne hodnotiť nadobudnuté vedomosti)

- prednesená práca sa dá určitým spôsobom objektívne ohodnotiť

- naučíte jeden druhého ale pri príprave prednášky hlavne seba

- zvyknete si prezentovať v budúcnosti svoje vedomosti a výsledky svojho snaženia

- opadne strach z diskusií a kladení "hlúpych" otázok

- témy sú zvolené tak, aby zahŕňali pokryli všetky oblasti, ktoré by mal každý fyzik pracujúci v medicíne aspoň v základoch vedieť (môžu sa časom aj rozšíriť ☺)

- Rozsah prednášky  cca 30min.,, je užitočné, keď prednáška bola interaktívna, t.j. aby sa do nej zapojili svojimi otázkami/odpoveďami aj poslucháči

- úroveň - adekvátna postgraduálnemu štúdiu (vychádzať môžete aj z jednej nejakej dobrej, hoc aj staršej publikácie  + doplniť o aktuálny stav využitia)

- tému v prvom ročníku si môžete vybrať podľa ľubovôle, v nasledujúcich rokoch ju stanovíme spoločne

- počas piatich kontrolných dní by si mal študent vybrať min. jednu tému z každého bloku

- vaša prezentácia bude archivovaná, preto prosím uviesť na úvod aj vaše iniciály (okrem mena aj odbor/oddelenie, na ktorom pracujete)

- samozrejme treba počítať, že spracovanie témy z odboru bude trošku ináč hodnotenie, ako téma z vedľajšieho odboru, ale v medzinárodných odporúčaniach máme jasne definované, základné vedomosti by sme mali preukázať vo všetkých oblastiach medicínskej fyziky

- v každom prípade sa však nikto nebojte, ... kolegovia z ARO sľúbili, že budú k dispozícii ☺


    TÉMY PREDNÁŠOK NA KONTROLNÉ DNI :
        
    Biofyzikálne aspekty, terapia bez použitia IŽ, AI
BF.01    Regulácia teploty    Vedenie, prúdenie, sálanie, vyparovanie
BF.02    Teplota    princíp merania, terapia zvýšenou teplotou, kryoterapia
BF.03    Vonk. Tlak    vplyv podtlaku, predtlaku, výšková hypoxia, krvný doping
BF.04    Extr. Zrýchlenie    Efekty letu na organizmus, zrýchlenie, beztiaž
BF.05    Sterilizácia    Var, plazma, olej, vzduch...
BF.06    Zvuk    princíp, audiometria
BF.07    US    fyzikálny princíp, zmena rýchlosti, doppler...
BF.08    US    účinky US, rôzne druhy zobrazenia
BF.09    US    terapeutické využitie US v súčasnosti
BF.10    Akčné potenciály    Princípy, merania
BF.11    El. prúd    účinky, využitie v medicíne
BF.12    EEG    princíp, analýza dát
BF.13    Dýchanie, prúdenie krvi - princíp, meranie...
BF.14    Využitie svetla    Endoskopy, spektrometria, cytometria...
BF.15    Lasery    Využitie laserov v medicíne
BF.16    IR žiarenie    biologické účinky, využitie IR v medicíne
BF.17    Nanotechnológie v medicíne    
BF.18    Fotodynamická terapia    
BF.19    Využitie AI    v rádiodiagnostike
BF.20    Využitie AI    v  rádioterapii
        
    Rádiodiagnostika
RD.01    IŽ    charakteristika, vznik...
RD.02    Detektory    Typy (IK, GM, Scint., Polov, Fotogr, chemic, TLD, OSL), funkcia
RD.03    IŽ hodn.    hodnotenie na organizmus, dávka, pojmy v RO, zdroje
RD.04    IŽ hodn.    predpisy, zákonné limity, príspevky z vyšetrení....
RD.05    IŽ meranie    prístroje na osobnú dozimetriu, rozdelenie, princípy
RD.06    RTG 2D    Vznik, princip tvorby obrazu pri skiaskopii, skiagrafii
RD.07    MMG    konštrukcia, osobitosti
RD.08    CT    rozdelenie konvenčná, špirálova, MDCT, EBCT, CBCT
RD.09    CT    spracovanie obrazu, artefakty, redukcia artefaktov
RD.10    CT    kvalita obrazu, hodnotenie, špecifické testy
RD.11    MR    rozdelenie, výhody/nevýhody, princíp získ. Obrazu
RD.12    MR    Spracovanie obrazu, protokoly porovnanie
RD.13    MR    artefakty, možnosti redukcie artefaktov
RD.14    PET/CT    princíp, konštrukcia, detektory
RD.15    SPECT/CT    konštrukcia, porovnanie s PET/CT
RD.16    PET, SPECT    artefakty, limitácie zobrazenia
RD.17    zdroje v NM    špecifikácia zdrojov v NM v súčasnosti
RD.18    USG    fyzikálny princíp, možnosti využitia, artefakty
RD.19    QA    špecifický pre rádiodiagnostiku
RD.20    Dozimetria    v nukleárnej medicíne
        
    Rádioterapia
RT.01    RTG terapia    základné pojmy, merania, definície, ...
RT.02    RTG terapia    zabezpečenie kvality
RT.03    Urýchľovače častíc    lineárne, cyklycké...
RT.04    Externá RT    Rádionuklidové ožarovače pre ext. Terapiu
RT.05    Externá RT    špecifické ožar. - GammaKnife, CyberKnife, Tomo, X-zap..
RT.06    Externá RT    RT s ťažkými iónmi
RT.07    Externá RT    intraoperačná rádioterapia
RT.08    Externá RT    špeciálne techniky - veľkoobjemové techniky, TBI...
RT.09    Externá RT    špeciálne techniky - fSRT, SRCH
RT.10    Externá RT    základné princípy plánovania, princíp, základné techniky
RT.11    Externá RT    pokročilé techniky, špecifikácia výpočtu dávky
RT.12    Externá RT    výpočtové algoritmy, rozdelenie, klin.využitie
RT.13    Externá RT    techniky s využitím elektrónových polí
RT.14    Externá RT    machine QA
RT.15    Externá RT    Patient QA
RT.16    Externá RT    periodické kontroly, nezávislé kontroly, audity
RT.17    Externá RT    nezávislá kalkulácia
RT.18    IGRT    všetky používané druhy, porovnanie, QA
RT.19    Simulátor    konvenčný, CT simulátor, princíp, využitie, QA
RT.20    Registrácia obrazu    rozdelenie, riešenie problémov
RT.21    Brachyterapia    používané zdroje, výhody/nevýhody
RT.22    Brachyterapia    zabezpečenie kvality
RT.23    Využitie otvorených žiaričov pre terapiu
RT.24    Dozimetria    absolútna dozimetria pre externú rádioterapiu
RT.25    Dozimetria    in vivo
RT.26    Rádiobiológia    odozva tkaniva na IŽ, terap.index, reakcie prežívanie buniek
RT.27    Rádiobiológia    frakcionácia, rádiobiologické modely pre RT
RT.28    Rádiobiológia    časový faktor, dose rate effect, volume effect
RT.29    Rádiobiológia    retrietment, kombinácia CHT RT
RT.30    Rádiobiológia    predikcia poškodenia, individualizácia pre pac., sekund. malignity