Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore nukleárna medicína

číslo: SZ 18539/2006

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu. 

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odboru

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

Nukleárna medicína je špecializačným odborom s interdisciplinárnym charakterom, ktorý sa zaoberádiagnostikou a liečbou s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi. Predmetom a cieľom nukleárnej medicíny je posudzovanie klinického stavu, funkcie a morfológie orgánov a tkanív in vivo po aplikácii rádiofarmák, liečba pomocou rádiofarmák a laboratórna diagnostika imunoanalytickými metódami. Súčasťou odboru je využívanie poznatkov rádiobiológie, dozimetrie ionizujúceho žiarenia a problematika radiačnej ochrany, najmä pri vnútornej kontaminácii rádioaktívnymi látkami.

     Náplňou odboru je:

     a)    vykonávanie rádionuklidových vyšetrení in vivo, t.j. vyšetrovanie porúch funkcie orgánu ako celku po podaní rádiofarmaka, sledovanie kinetiky prechodu rádiofarmák cez orgán, dynamické a statické (lokalizačné) zobrazovanie orgánov a v nich sa nachádzajúcich ložísk morfologicko - funkčnej poruchy (vrátane tomografického zobrazovania), resp. ich prekrvenia alebo zobrazenie nádorových alebo zápalových procesov na základe zvýšeného hromadenia rádiofarmák v nich,

     b)   rozvoj nových diagnostických a liečebných postupov v súvislosti s vývojom nových rádiofarmák a zdokonaľovaním prístrojovej techniky,

     c)    určovanie hladiny biologicky významných látok a liekov prítomných vo veľmi nízkych koncentráciách metódami in vitro,

     d)   účasť na preventívnych skríningových vyšetreniach metódami in vitro (napr. skríning kongenitálnej hypotyreózy),

     e)    vykonávanie liečby pomocou otvorených rádioaktívnych žiaričov (rádiofarmák),

     f)    poskytovanie konzultačnej činnosti v dozimetrii, rádiometrii, prípadne v ďalších odborných službách ostatným pracoviskám zdravotníckych zariadení,

     g)    pedagogická činnosť v rámci pregraduálneho vzdelávania lekárov na lekárskych fakultách, na iných vysokých školách a na zdravotníckych školách, pedagogická činnosť v rámci ďalšieho vzdelávania lekárov v špecializačnom odbore nukleárna medicína, farmaceutov a iných vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov a rádiologických asistentov vo vzdelávacích inštitúciách.

     Rozvojom zdravotníckej techniky a vývojom nových rádiofarmák má odbor nukleárna medicína k dispozícii množstvo moderných a progresívnych in vivo diagnostických metód a liečebných postupov. Diagnostické metódy a liečebné postupy odboru nukleárnej medicíny majú funkčný, resp. funkčno­ - morfologický alebo metabolický charakter a sú nezastupiteľné inými metódami. Vysoká citlivosť týchto metód a vysoká špecifičnosť' niektorých rádiofarmák dovoľuje diagnostikovať ochorenia aj v ich asymptomatickom priebehu a v období, keď sa inými metódami ešte nedajú dokázať. Ťažiskom odboru sú funkčné a zobrazovacie metódy, tak dynamické ako aj lokalizačné vrátane tomografických.

     Výhodou in vivo rádionuklidových diagnostických metód je ich neinvazívnosť a bezpečnosť. Použitie rádiofarmák označených rádionuklidom s krátkym polčasom rozpadu len minimálne radiačne zaťažuje vyšetrovaného. Netraumatický a šetrný postup umožňuje tieto vyšetrenia opakovať. Súčasťou hodnotenia výsledkov v nukleárnej medicíne je ich počítačové spracovanie, bez ktorých sa dynamické štúdie nedajú vôbec vyhodnotiť. Počítačové spracovanie statických zobrazovacích vyšetrení znižuje výskyt subjektívnych chýb, urýchľuje spracovanie výsledkov a umožňuje vykonávať emisnú počítačovú tomografiu (buď jednofotónovú emisnú počítačovú tomografiu - ďalej len „SPECT“ alebo pozitrónovú emisnú tomografiu - ďalej len „PET“).

     Súčasťou diagnostickej časti bývajú aj in vitro metódy, vrátane rádiosaturačnej analýzy, ktoré dovoľujú svojou citlivosťou a špecifičnosťou stanoviť hladinu biologicky významných látok v telesných tekutinách v stopových množstvách. Tieto metódy sa využívajú aj v skríningovej diagnostike a bývajú mimo oddelení nukleárnej medicíny, a to buď ako samostatná jednotka alebo pričlenené k oddeleniu klinickej biochémie, alebo sú súčasťou kliník laboratórnych metód (pri rešpektovaní radiačno-­hygienických podmienok).

     Liečba otvorenými žiaričmi (rádiofarmakami) pozostáva v ich celkovej (perorálnej a vnútrožilnej) alebo lokálnej aplikácii (najčastejšie intraartikulárne), Z celkovej liečby je najdôležitejšia metabolická rádionuklidová liečba endokrinných, neuroendokrinných a onkologických ochorení. Liečbu otvorenými žiaričmi je možné poskytovať len na oddeleniach nukleárnej medicíny a vo väčšine prípadov (v závislosti od množstva a druhu podaného rádiofarmaka) musí byť pacient hospitalizovaný na uzatvorených oddeleniach nukleárnej medicíny s vymieracou stanicou rádioaktívneho kvapalného odpadu.

1.1.1 Vymedzenie činnosti v odbore nukleárna medicína

a)      vykonávanie diagnostických výkonov nukleárnej medicíny (rádionuklidových výkonov), ich popis a komplexné diagnostické vyhodnotenie výsledkov pacientov odoslaných na vyšetrenie nukleárnej medicíny,

b)     overenie správnej indikácie, doplnenie diagnostických vyšetrení, ich šetrná realizácia a presná interpretácia za účelom určenia klinického štádia ochorenia,

c)      dodržiavanie zásad radiačnej ochrany pacientov a personálu podľa platných právnych predpisov a realizácia predpísaných kontrolných opatrení,

d)     zachytenie a evidencia závažných nálezov, ktoré vyžadujú následné sledovanie, pravidelné kontrolné vyšetrenia a liečbu,

e)      archivácia zdravotnej dokumentácie podľa platných právnych predpisov1),

f)      participácia na prevencii a včasnej diagnostike onkologických a kardiovaskulárnych ochorení na znižovaní úmrtnosti a chorobnosti skvalitnením diagnostických metód a odhaľovaním včasných štádií týchto ochorení,

g)      rozvíjanie interdisciplinárnej spolupráce pri diagnostike a komplexnej liečbe,

h)     zavádzanie nových diagnostických metód a informačných systémov,

i)       implementácia nových liečebných výkonov do praxe nukleárnej medicíny,

j)       preventívna a osvetová činnosť na poli thyreodiagnostiky vedúca k aktívnemu ovplyvňovaniu zdravia a kvality populácie,

k)     výskumná činnosť, najmä aplikovaný klinický výskum, ktorá je súčasťou náplne špecializovaných pracovísk nukleárnej medicíny,

l)       rozpracovanie nových skríningových a liečebných metód a postupov,m)   účasť na tvorbe odborných usmernení a guidelinov.

     Integrálnou súčasťou vyšetrenia nukleárnej medicíny je jeho popis. Obsahom popisu musí byť názov vyšetrenia, dátum jeho vykonania, popis techniky vyšetrenia a podrobný popis zistených patologických zmien, záver vyšetrenia, odporučenia pre ďalší diagnostický a liečebný postup, ktorý z vyšetrenia vyplýva. Popis musí byť označený podpisom a čitateľným odtlačkom pečiatky lekára nukleárnej medicíny príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

     Zdravotná dokumentácia vedená na záznamovom nosiči v audiovizuálnej forme realizovaná zobrazovacími metódami nukleárnej medicíny, digitálne snímky a ich popisy sa archivujú na oddelení 

1) § 18 až 25 Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

nukleárnej medicíny a sú majetkom oddelenia nukleárnej medicíny, ktoré ich zhotovilo. Ošetrujúcemu lekárovi sa poskytuje len na potrebnú dobu, spravidla na dobu hospitalizácie alebo liečenia choroby.

     Všetky výkony nukleárnej medicíny môžu vykonávať len zdravotnícki pracovníci (lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore nukleárna medicína, farmaceut, rádiologickí asistenti a ďalší zdravotnícki pracovníci vrátane fyzikov, chemikov, zdravotných laborantov, farmaceutického laborantov a zdravotných sestier), ktorí spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov.2)

     Predpokladom činnosti zdravotníckych pracovníkov v tomto odbore sú okrem základných klinických znalostí predovšetkým teoretické a praktické vedomosti z nukleárnej medicíny, ale aj patofyziológie chorôb, rádiofarmácie, rádiobiológie, jadrovej fyziky, jadrovej chémie, hygieny žiarenia a výpočtovej techniky.

1.1.2. Zdravotnícka technika

    Za zdravotnícku techniku odboru nukleárna medicína sa považujú tieto prístroje jadrovej techniky a príslušenstvá:

Fakultatívne:

9. ergometer (pokiaľ sa vykonávajú vyšetrenia nukleárnej kardiológie),

10. automatický merač rádioaktívnych vzoriek, pokiaľ vykonáva pracovisko rádioimunoanalytické vyšetrenia.   

Pracoviská nukleárnej medicíny sú zriadené v štátnych alebo neštátnych zdravotníckych zariadeniach.

1.1.3. Rádiofarmaká

     V nukleárnej medicíne sa na diagnostiku a liečbu využívajú umelé rádioaktívne prvky, ktoré sa vyrábajú v reaktore, alebo cyklotróne a z nich pripravené rádiofarmaká, zodpovedajúce Liekopisu, sa komerčne dodávajú vo vhodnej forme na oddelenia nukleárnej medicíny. Špeciálnou technikou pre získavanie rádionuklidu s krátkym polčasom premeny priamo na pracovisku nukleárnej medicíny sú rádionuklidové generátory, ktorých rádioaktívny dcérsky produkt sa využíva buď v anorganickej forme, alebo na magistraliter prípravu značkovaných zlúčenín. Tieto sa pripravujú buď značkovaním komerčne vyrobených liofilizovaných substancií špecifických pre jednotlivé vyšetrenia alebo sa ním značkujú krvné elementy.

1.2 Charakteristika starostlivosti v odbore a sieť pracovísk

     V rámci systému zdravotníckych zariadení sú pracoviská odboru nukleárnej medicíny súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek fakultných nemocníc, regionálnych špecializovaných zdravotníckych zariadení a všeobecných nemocníc. Pracoviská nukleárnej medicíny môžu byť zriadené v štátnych alebo neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Štruktúra pracovísk nukleárnej medicíny sa realizuje tak, aby bola zabezpečená kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť v rozsahu podmienenom zdravotným stavom populácie, epidemiologickou situáciou a platnou legislatívou.      

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády č. 324/2006 Z. z. nariadenie vlády Slovenskej republiky č.322/2006 ZI o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.Osobitné vydanie                                                                               

     Vymedzením diagnostickej činnosti nukleárnej medicíny sú prakticky všetky skupiny diagnóz podľa MKCH-10, v liečebnej činnosti sú to vybrané ochorenia štítnej žľazy, ochorenia vybraných neuroendokrinných a onkologických ochorení a lokálna intrakavitálna liečba.

1.2.1. Najvýznamnejšie diagnostické a liečebné výkony v odbore nukleárna medicína

a) endokrinologické ochorenia:

-  in vivo diagnostika - scintigrafické zobrazenie štítnej žľazy, scintigrafické zobrazenie hyperfunkčného adenómu príštítnych teliesok, scintigrafické zobrazenie hyperfunkčného neuroendokrinného tkaniva so značkovanými analógmi noradrenalínu, receptorová diagnostika značkovanými analógmi somatostatínu,

-  in vitro diagnostika - stanovenie hladiny hormónov, vrátane skríningu kongenitálnej hypotyreózy.

b) onkologické ochorenia:-  in vivo diagnostika - rutinné scintigrafické zobrazenie patologického procesu v skelete osteotropnými rádiofarmakami, diferenciálna diagnostika ochorení pečene, zobrazenie funkčných metastáz karcinómu štítnej žľazy rádiojódom, diagnostika nádorov rutinnými „tumorpozitívnymi“ rádiofarmakami (67Ga-citrát, 201TI-chlorid, 99mTc - izonitrily, 99mTc-Neospect a iné), diagnostika endokrinných a neuroendokrinných nádorov s noradrenalínovým analógom 123I-MIBG, diagnostika APUD (vrátane GEP) nádorov na receptorovej úrovni, scintigrafia nádorov monoklonálnymi protilátkami - imunoscintigrafia, špeciálna diagnostika nádorov pozitrónovou emisnou tomografiou (PET) s 18FDG-fluorodeoxyglukózou a inými pozitrónovými rádiofarmakami,-  in vitro diagnostika - stanovenie hladiny nádorových markerov,

c) kardiovaskulárne ochorenia: záťažová a pokojová perfúzna scintigrafia a SPECT myokardu s 99mTc - izonitrilmi a podobnými látkami alebo 201TI-chloridom na diferenciálnu diagnostiku pozáťažovej ischémie a infarktu myokardu, ventrikulografia srdca na stanovenie kvantifikovanej ejekčnej frakcie.

d) pľúcne, resp. pľúcno-vaskulárne ochorenia (vrátane urgentných) perfúzna a inhalačná scintigrafia pľúc v diferenciálnej diagnostike pľúcnej embolizácie, vrodených srdcových a pľúcnych chýb, chronických systémových ochorení pľúc, pred transplantáciou pľúc, scintigrafické zobrazenie trombotického ložiska a pod.

e) nefrologické a urologické ochorenia: dynamická scintigrafia funkcie obličiek vrátane výpočtu separovanej glomerulárnej filtrácie a iné funkčné vyšetrenia, statická scintigrafia obličiek,

f) neurologické a psychiatrické ochorenia: tomografické (SPECT) scintigrafické zobrazenie regionálneho prietoku mozgom (rCBF) s lipofilnými rádiofarmakami, scintigrafické zobrazenie nádorov tumortropnými rádiofarmakami, receptorová SPECT diagnostika Parkinsonovej choroby, pozitrónová emisná tomografia (PET) v diagnostike nádorov a degeneratívnych ochorení mozgu.

g) zápalové ochorenia: diferenciálna diagnostika horúčkových stavov, scintigrafické zobrazenie zápalu alebo abscesu so značkovanými leukocytmi, zobrazenie chronického zápalu s 67Ga-citrátom a vo vybraných indikáciách s 18FDG (fluorodeoxyglukózou),

h) hematologické ochorenia: vyšetrenia je možné rozdeliť na in vivo (kinetické a lokalizačné) a in vitro.  Kinetické vyšetrenia zahrňujú erytrokinetiku, leukokinetiku, trombokinetiku, ferokinetiku a stanovenie objemu krvi,

ch) ochorenia v detskom veku: okrem endokrinologických a onkologických ochorení s indikáciami podobnými ako u dospelých (karcinóm štítnej žľazy, neuroendokrinné nádory, kostné nádory,  lymfómy); sú to najmä zápalové nefropatie vyšetrované dynamickou scintigrafiou s 99mTc-DTPA alebo 99mTc-MAG3 a statickou scintigrafiou s 99mTc-DMSA, diagnostika vrodenej atrézie žlčových ciest hepatotropnými rádiofarmakami a pod.,  

i) diagnostika ochorení rôznych iných orgánov a systémov využitím dostupných štandardných metód nukleárnej medicíny,

j) liečba rádiofarmakami:

1.2.2. Sieť pracovísk

     Podmienky výkonu činnosti pracovísk nukleárnej medicíny, používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia. nakladanie s rádioaktívnymi látkami a s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri mierovom využívaní zdrojov ionizujúceho žiarenia a sankcie za porušenie povinností určuje osobitný zákon.3) Rozsah siete  poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore nukleárna medicína ustanovuje osobitný predpis4). Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie pracovísk nukleárnej medicíny ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis5), ktorý vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“). Vychádzajúc zo súčasného stavu siete pracovísk nukleárnej medicíny a podľa rozsahu a úrovne poskytovanej starostlivosti rozdeľujeme ich do troch kategórií. Ústavnú starostlivosť poskytujú len pracoviská nukleárnej medicíny I. kategórie, ambulantnú starostlivosť poskytujú všetky tri kategórie pracovísk a spoločne tvoria funkčnú sieť.

1.2.2.1. Pracovisko nukleárnei medicíny I. kategórie - fakultnej nemocnice a špecializovaného ústavného zdravotníckeho zariadenia

     Je pracovisko najvyššieho typu, predstavujúce fakultné nemocnice s posteľovým oddelením nukleárnej medicíny a oddelenie nukleárnej medicíny v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach. Takéto pracovisko vykonáva špecializované služby pre región alebo nadregionálne, pre vybrané činnosti môže mať celoslovenskú pôsobnosť. Obvykle je to pracovisko (klinika, ústav) fakultného typu s výučbou študentov lekárskych a zdravotno-sociálnych fakúlt, postgraduálnych kliník, alebo špecializovaného ústavného zdravotníckeho zariadenia.

     Uvedené pracovisko (klinika alebo ústav) má okrem základného klasického zdravotníckeho zariadenia, zahrňujúceho scintilačné kamery (planárne a SPECT), inštalované aj prístrojové zariadenie pre pozitrónovú emisnú tomografiu (PET), resp. hybridné kamery PET/CT alebo SPECT/CT s DICOM kompatibilnými prostriedkami informačnej technológie (vyhodnocovacie a prehliadacie pracovné stanice)

Pracovisko nukleárnej medicíny 1. kategórie zabezpečuje:

a)      komplexné spektrum in vivo vyšetrovacích metód nukleárnej medicíny vrátane pozitrónovej emisnej tomografie,

b)      fakultatívne in vitro vyšetrovacie metódy, resp. laboratórne imunoanalytické vyšetrovacie metódy,

c)      terapeutické využitie otvorených žiaričov (v troch regiónoch: západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský), s možnosťou hospitalizácie na posteľovom oddelení,

d)      spoluprácu so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych zamestnancov,

e)      výskumnú činnosť, najmä aplikovaný klinický výskum,

f)       fakultatívne výrobu krátko žijúcich rádiodionuklidov (urýchľovač typu cyklotrónu).    

3) Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.4)   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.5)   Vyhláška č.428/2006 pre minimálne materiálno technické a personálne vybavenie v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Osobitné vydanie                                                                            

     Pracovisko nukleárnej medicíny I. kategórie má spádovú oblasť 1 500 000 až 1 800 000 obyvateľov, ale môže mať aj celoštátnu pôsobnosť. Základné služby v odbore vykonáva len pre najbližšie okolie, podobne ako pracovisko nižšieho typu.

1.2.2.2. Pracovisko nukleárnej medicíny II. A kategórie - všeobecnej nemocnice

     Uvedené pracovisko nukleárnej medicíny vykonáva špecializované služby pre samosprávny kraj a mimo krajovú spádovú oblasť (ak vykonáva vysoko špecializované vyšetrenia), môže to byť aj pracovisko (klinika, alebo ústav) fakultného typu s výučbou študentov zdravotno-sociálnych fakúlt alebo špecializované ústavné zdravotnícke zariadenie.

Pracovisko nukleárnej medicíny II. A kategórie zabezpečuje:

a)      komplexné spektrum in vivo vyšetrovacích metód nukleárnej medicíny,

b)      in vitro vyšetrovacie metódy, resp. laboratórne imunoanalytické metódy,

c)      fakultatívne (výnimočne, ak už v minulosti boli zriadené radiačno-hygienické podmienky) terapeutické využitie otvorených žiaričov,

d)      spoluprácu so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych zamestnancov,

e)      výskumnú činnosť, najmä aplikovaný klinický výskum.

1.2.2.3. Pracovisko nukleárnej medicíny II. B kategórie - všeobecnej nemocnice

     Uvedené pracoviská nukleárnej medicíny zodpovedajúce podmienkam koncepcie sa zriaďujú na základe spoločenskej požiadavky. Tieto oddelenia dopĺňajú potrebné požiadavky na diagnostickú a liečebno - preventívnu činnosť pre krajské pracoviská, alebo pre viaceré okresy.

Pracovisko nukleárnej medicíny II. B kategórie zabezpečuje:

a)      vybrané spektrum in vivo vyšetrovacích metód nukleárnej medicíny,

b)      in vitro vyšetrovacie metódy, resp. laboratórne imunoanalytické vyšetrovacie metódy.

1.3 Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom - spolupráca

     Nukleárna medicína je multidisciplinárny odbor. Spolupracuje najmä so špecialistami špecializačných odborov, využívajúcich ionizujúce žiarenie: rádiológia, radiačná onkológia, rádiobiológia, ochrana pred žiarením. Z ďalších klinických odborov najužšiu spoluprácu má s nukleárnou medicínou vnútorné lekárstvo, endokrinológia, klinická onkológia, chirurgické odbory, kardiológia, ortopédia, urológia, ­pediatria, neurológia, reumatológia, infektológia a iné. V mnohých lekárskych odboroch nukleárna medicína tvorí významnú súčasť algoritmov diagnostického procesu, má významné miesto v stanovení štádia ochorenia, pri výbere vhodnej liečby a pri sledovaní jej účinnosti.

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore nukleárna medicína:

a)    nesie s indikujúcim lekárom spoluzodpovednosť za správnu indikáciu vyšetrenia,

b)   pri indikáciách vyšetrení spolu s indikujúcim lekárom zohľadňuje odporučenia uvedené v publikácii „Indikačné kritériá pre zobrazovacie metódy“6),

c)    je zodpovedný za vhodný výber rádiofarmaka pri in vivo vyšetreniach a liečbe,

d)   zodpovedá za správne vykonanie a interpretáciu výsledkov výkonov v odbore nukleárna medicína,

e)    je významným členom multidisciplinárnych tímov.

Pracoviská nukleárnej medicíny uskutočňujú konzultácie a retrospektívne vyhodnocujú nálezy s indikujúcimi lekármi v rámci spoločných konzultácií a seminárov.    6)    

http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/publication/doc/118_en.pdf

http://www.slovakradiology.sk/smernice/indikacne_kriteria_slov_verzia.doc 

     Odbor nukleárna medicína spolupracuje so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a jej európskymi a svetovými partnermi, stavovskými organizáciami, Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky a s orgánmi štátneho zdravotného dozoru.

1.4. Odborno-metodické vedenie zdravotnej starostlivosti v odbore

     Odborno-metodické usmernenie starostlivosti v odbore nukleárna medicína zabezpečuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) v spolupráci s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre nukleárnu medicínu (ďalej len „hlavný odborník“). Ministerstvo zdravotníctva v súčinnosti s hlavným odborníkom vydáva všeobecné nariadenia, rozhodnutia a pokyny. Úlohy a oprávnenia hlavného odborníka ustanovuje osobitný predpis7). Kontrolná činnosť hlavného odborníka a krajských odborníkov pre nukleárnu medicínu (ďalej len „krajskí odborníci“) je vykonávaná v súčinnosti s lekárom samosprávneho kraja podľa osobitného predpisu8). Poradným zborom hlavného odborníka sú krajskí odborníci a ďalší odborníci. Odborné riadenie sa uskutočňuje v spolupráci so Spoločnosťou nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskou lekárskou komorou. Hlavný odborník sleduje činnosť vo svojom odbore a spolu so svojím poradným zborom pripravuje pre ministerstvo zdravotníctva návrhy, najmä koncepčného charakteru. Hlavný odborník zvoláva svoj poradný zbor najmenej jedenkrát ročne. Hlavného odborníka vymenúva ministerstvo zdravotníctva na návrh odbornej spoločnosti. Je v záujme odboru sledovať, podporovať, kontrolovať a odborne usmerňovať všetky pracoviská bez ohľadu na ich veľkosť a právnu formu.