Klinická fyzika

Bezprostredne po objavení rőntgenového žiarenia sa intenzívne rozšírilo bádanie možnosti jeho využitia v medicíne v oblasti sledovania fyziologických a patologických zmien a pochodov, neskoršie i na liečbu zápalových a nádorových ochorení. Avšak súčasne s pozitívnymi medicínskymi výsledkami sa začali objavovať i komplikácie v podobe poškodení zdravých tkanív a štruktúr. Snaha zvýšiť úspešnosť liečby a znížiť pravdepodobnosť vzniku komplikácií po liečbe žiarením vyžadovala a i súčasne vyžaduje zapojenie sa do vyšetrovacích i liečebných procesov okrem lekárov a zdravotných sestier i ďalších špecialistov – klinických fyzikov i rádiologických technikov.

Prvou fyzičkou na rádioterapeutickom oddelení krátko po jeho vzniku na vtedy Onkologickom ústave v Bratislave bola RNDr. Viera Laginová, CSc. V tom čase sa používali na liečbu rtg. zariadenia, kobaltový prístroj GUT 400 a neskôr už boli do procesu liečby zavedené i dokonalejšie kobaltové ožarovače typu chisobalt a chisotron.

Výstavba a inštalácia prvého elektrónového urýchľovača Betatron s energiou 42 MeV s možnosťou využitia nielen brzdného žiarenia s energiou 42MeV ale i sady elektrónových ožarovacích zväzkov si vyžiadala postupne príchod ďalších fyzikov i technikov. Zvýšenie počtu fyzikov na pracovisku (3 fyzici a 1 rtg.laborantka) ako i zmena legislatívy bola dôsledkom vzniku samostatného oddelenia klinickej fyziky pri rádioterapeutickom oddelení v roku 1975. Prvou vedúcou oddelenia bola RNDr. Viera Laginová, Csc. Zaslúžila sa o personálne i prístrojové vybudovanie pracoviska ako i o postupné zvyšovanie presnosti výpočtu rozloženia dávky s využitím programu RNDr. Pavla Matulu ( z Košického pracoviska) na počítačovom pracovisku OSN (na Patrónke) ešte so systémom využitia dierovacích štítkov. Súčasne sa začala uplatňovať i požiadavka špecializačného vzdelávania fyzikov pre odbory rádioterapie a nukleárnej medicíny vo forme Technická spolupráca v rádioterapii, rádiológii a nukleárnej medicíne.

Prvého októbra 2011 bol na Onkologickom ústave sv. Alžbety akreditovaný Ústav klinickej fyziky lekárskej fakulty SZU a OÚSA pre špecializačné štúdium v odbore Klinická fyzika. Prednosta ústavu je doc. RNDr. Gabriel Králik, PhD. V súčasnej dobe v rámci reakreditácie sa otvára možnosť rozšírenia Ústavu klinickej fyziky aj o pracovisko klinickej fyziky na Východoslovenskom onkologickom ústave.

Veľmi dôležitú úlohu zohrala tiež aktivita pripojenia sa slovenských pracovísk k českým pracoviskám v oblasti zabezpečovania kvality a radiačnej ochrany na rádioterapeutických pracoviskách. Úsilie tejto pracovnej skupiny v spolupráci s pracoviskami v zahraničí vyústilo do vypracovania odporučenia pre zabezpečenie kvality na všetkých druhoch pracovísk zapojených do rádioterapeutického reťazca.  

V rámci zabezpečenia kvality bolo naše kobaltové pracovisko na Onkologickom ústave v Bratislave zaradené do IAEA (Medzinárodná organizácia atómovej energie) siete ako SSDL (Sekundárne štandartizačné dozimetrické laboratórium) pre kalibráciu dozimetrov v rádioterapii i ako koordinačné IAEA centrum pre Slovensko pre zabezpečenie kvality v rádioterapii.

V roku 1982 bol na Slovensku použitý prvý profesionálny plánovací systém s možnosťou využitia CT záznamov s korekciou na tvar orgánov a štruktúr ako i ich nehomogenity. Bol to prvý veľký skok ku spresneniu rozloženia dávky ako i možnosti optimalizácie jej rozloženia v tele pacienta.Postupne s rozvojom novej techniky, počítačových i dozimetrických systémov boli postupne všetkypracoviská dopĺňané o nové zariadenia i klinických fyzikov.

V súčasnom čase pracuje na 14 pracoviskách rádioterapie 56 fyzikov, z toho 37 so špecializáciou v odbore Klinická fyzika, ďalší sú špecializačnej príprave, 7 fyzikov dosiahlo titul PhD, 2 fyzici titul Doc.

Fyzici sú členmi troch spoločností: Spoločnosti lekárskej fyziky a biofyziky, spoločnosti radiačnej onkológie a spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej ochrany - Slovenskej lekárskej spoločnosti. Spoločnosť lekárskej fyziky a biofyziky je členom EFOMP a spoločnosť radiačnej onkológie je členom ESTRO.

EFOMP je Európska federácia lekárskych fyzikov, ktorá určuje spôsob vzdelávania a zatriedenie klinických fyzikov (MedicalPhysics) v rámci jednotného vzdelávania lekárskych fyzikov v Európe, v spolupráci s IAEA a ESTRO aj zabezpečuje odborné vzdelávanie v rádiológii, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíne.